ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

අයදුම්කරුවන් 326,264ක් පෙනී සිටි 2020 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

දරුවාගේ ප්‍රතිඵලය බලන්න >>> http://www.results.exams.gov.lk/viewresultsforexam.htm;jsessionid=CE110762A1E73CF884BBE744B4598041?lang=si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *