දඹුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ සියළු පාසැල් සතියකට වසා දමයි

දඹුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ සියළු පාසැල් සතියකට වසා දමයි

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළෙඳාම් කරන පුද්ගලයින් අතර අහඹු ලෙස කල PCR පරීක්ෂාවකින් කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකු හඳුනාගැනීම හේතුවෙන් දඹුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ සියළුම පාසැල් සතියක කාලයක් වසා දැමීමට තීරණය කල බව දඹුල්ල නගරාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *