කංසා වලට තැනක් ලැබෙයි

කංසා වලට තැනක් ලැබෙයි

ජගත් සංවිධානයේ ඖෂධ නියෝජිතායතනයේ වියෙනා නුවර පැවති ජාතික සම්මේලනයේදී එහි සාමාජික රටවල් 27 අතුරින් රටවල් 25ක්ම ගංජා බරපතල ගණයේ මත්ද්‍රව්‍ය අතරින් ඉවත් කිරීමට කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා.

ගංජා පර්යේෂණ සහ වෛද්‍ය වෘත්තිය සඳහා භාවිතා කිරීමට එයට ප්වතින බාධාවන් ඉවත් කිරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කල ඉල්ලීමක් අනුව එසේ තීරණය කර තිබෙනවා.

අනෙකුත් මත්ද්‍රව්‍ය මෙන් ගංජා වලින් මරණ සිදු නොවන බවත් ගංජා රෝග කිහිපයකට ඔසුවක් ලෙස භාවිතා කරන නිසාත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එසේ ඉල්ලා තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *