ත්‍රිකුණාමලයේ සියලු පාසල් වසා දැමේ

ත්‍රිකුණාමලයේ සියලු පාසල් වසා දැමේ

කොරෝනා පැතිරයාම වැළැක්වීම සඳහා ත්‍රිකුණාමලය කොට්ඨාශයේ සියලුම පාසැල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමන බව නැගෙනහිර පලාත් ආණ්ඩුකාරවරිය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *