විශේෂ සාකච්ඡා කිහිපයක් සඳහා මැතිවරණ කොමිසම රැස්වෙයි

විශේෂ සාකච්ඡා කිහිපයක් සඳහා මැතිවරණ කොමිසම රැස්වෙයි

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන කටයුතු සාකච්ඡා කිරීමට සහ තවත් විශේෂ කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද රැස්වන බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කලා.

නව මැතිවරණ කොමිසම පත් වීමෙන් අනතුරුව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව රැස්වන දෙවන දිනය අදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *