එ.ජා.ප. මන්ත්‍රී මදිපාඩුව මේ මාසයෙන් ඉවරයි – රුවන් විජෙයවර්ධන

එ.ජා.ප. මන්ත්‍රී මදිපාඩුව මේ මාසයෙන් ඉවරයි – රුවන් විජෙයවර්ධන

වත්මන් රජයට එරෙහිව සියළු දේශපාලන බලවේග ඒකාබද්ධ වීම හේතුවෙන් මෙම මාසය අවසානය වන විට එ.ජා.ප. යේ පවතින මන්ත්‍රී පුරප්පාඩුව අවසන් වන බවත් එවිට එ.ජා.ප.යේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර හිස්තැන් මේ මාසය අවසන් වීමට පෙර සම්පූර්ණ කරන බවත් රුවන් විජෙයවර්ධන මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *