කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 45,000 ආසන්නයේ

කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 45,000 ආසන්නයේ

අද දිනය තුලදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 403ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.ඒ සමගින් මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 44,774ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *