කොරෝනා මරණ ඉහළ යයි

කොරෝනා මරණ ඉහළ යයි

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ දෙකක් කොළඹ 15 ප්‍රදේශයෙන් සහ වැලිපැන්න ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ සමගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 213ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *