කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 46,000 ආසන්නයේ

කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 46,000 ආසන්නයේ

මින් පෙර හඳුනා ගත් කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයින් සහ පුද්ගලයින් 479කට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව හඳුනාගෙන තිබෙනවා.එම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවත් සමග මෙරටින් වාර්තා වුණු සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 45, 721ක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *