සංචාර අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංගගෙන් රතු එළියක්

සංචාර අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංගගෙන් රතු එළියක්

2020 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාසයේදී සෞඛ්‍ය අංශ සමග සකස් කල සංචාරක මාර්ගෝපදේශ වලට යටත්ව මෙම මස 23 වනදා සිට යළි සංචාරකයින් ගෙන්වන බවත් එම මාර්ගෝපදේශ වලට පටහැනිව ක්‍රියා කරමින් සංචාරකයින් ගෙන්වන ආයතන වලට එරෙහිව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *