ධනසිරිට අගමැතිගෙන් තනතුරක් ලැබෙයි

ධනසිරිට අගමැතිගෙන් තනතුරක් ලැබෙයි

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකාරක ලෙස ඒ.එම්.ඩී.එච්. ධනසිරි අමරතුංග මහතා පත් කර තිබෙනවා

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සුරතින් විජේරාමේ පිහිටි අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවසේදී ඒ මහතා සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තා

ඒ.එම්.ඩී.එච්. ධනසිරි අමරතුංග මහතා දෙහිවල ගල්කිස්ස හිටපු නගරාධිපතිවරයා වනවා

රොහාන් වැලිවිට
අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ලේකම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *