අගමැතිගේ දේශපාලන සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ට කොරෝනා

අගමැතිගේ දේශපාලන සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ට කොරෝනා

වත්මන් ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දේශපාලන කටයුතු සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ලෙස වැඩකටයුතු කල කුමාරසිරි හෙට්ටිගේ මහතාටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *