ගාල්ල කිත්තංගෙය ප්‍රදේශයෙනුත් ආසාදිතයන් හමුවෙයි

ගාල්ල කිත්තංගෙය ප්‍රදේශයෙනුත් ආසාදිතයන් හමුවෙයි

මිලිද්දූව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ගාල්ල කිත්තංගෙය ප්‍රදේශයේ සේවය කිරීම නිසා එම ප්‍රදේශයේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 158ක් සිදු කර තිබෙනවා.එම 158 දෙනා අතරින් 12 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *