දින දෙකක් පුරාවට පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ

දින දෙකක් පුරාවට පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ

මෙම මස 13 වනදා සහ 15 වනදා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ පී.සී.අර්.පරීක්ෂණ සිදුකරන බව සඳහන් කර සිටිනවා.එම පරීක්ෂණ සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටද ගත හැකි බව සඳහන් වනවා.මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිත මන්ත්‍රීවරු ආ ගිය තැන් සියල්ල විෂබීජහරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *