මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම ඇරඹේ

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම ඇරඹේ

හෙට සවස 3.30ට අම්පාර, අක්කරෛපත්තු වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩා සංකිර්ණයේදී මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ සමාරම්භක උත්සවය ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා.ඒ අනුව මේ වන විට ප්‍රමිතියන්ට අනුව වී මිලදී ගන්නා මිල දර්ශනය දන්වා තිබෙනවා.

ප්‍රමිතියට අනුව නාඩු වී, තෙතමනය 14%ක් සහිත වූ වී රුපියල් 50ක මුදලකටත් තෙතමනය 14% – 22%ත් අතර වූ වී රුපියල් 46ක මුදලකටත්,

ප්‍රමිතියට අනුව සම්බා වී, තෙතමනට 14%ක් සහිත වූ වී රුපියල් 52ක මුදලකටත් තෙතමනය 14% – 22%ත් අතර වූ වී රුපියල් 44ක මුදලකටත් මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය හිමි වී ඇති බවත් සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *