සජිත්, යහපාලනය ගම්පහට කල දේ ගැන කණගාටු වෙයි

සජිත්, යහපාලනය ගම්පහට කල දේ ගැන කණගාටු වෙයි

ගම්පහ අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේ රැස්වීමකට එක් වෙමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා යහපාලන ආණ්ඩුව බලයේ සිටි කාලයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට කිසිඳු අවධානයක් නොදීම පිළිබඳව තමන් කණගාටු වන බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *