ඉන්දීය කොරෝනා එන්නත 26 වැනිදායින් පසු ලංකාවට එන්නත විදින්න ස්ථාන 4000ක් සූදානම්

ඉන්දීය කොරෝනා එන්නත 26 වැනිදායින් පසු ලංකාවට එන්නත විදින්න ස්ථාන 4000ක් සූදානම්

කොරෝනා මර්දනය සදහා ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කරන ඇස්කා සෙනිකා එන්නත ශ්‍රී ලංකාවට ජනවාරි මස 26 වන දායින් පසුව ඕනෑම දිනක ලබාගත හැකි බව සදහන්

කොරෝනා එන්නත් මෙරටට රැගෙන ඒම සඳහා පත්කරන ලද කමිටුවේ සභාපති ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා පවසන්නේ මෙම එන්නත 16වන දා ඉන්දියාවේ එන්නත්කරනය ආරම්භ කරනබව

ඉන් පසුව ඉන්දීය ජනරජ දිනය යෙදී ඇති ජනවාරි මස 26 වැනිදා සිට වෙනත් රටවලට අපනයනය කිරීමට ද එරට තීරණය කරතිබෙනවා

මේ වන විට එම එන්නත් කරණය සඳහා වූ සැලසුම් සකස් කරමින් ඇති අතර රට පුරා ස්ථාන 4000වැඩි ස්ථානවලදී එන්නත්කරනයට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *