ජාත්‍යන්තර මැණික් කුළුණක් රත්නපුරට

ජාත්‍යන්තර මැණික් කුළුණක් රත්නපුරට

මැණික් ව්‍යාපාරය ජාත්‍යන්තර මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයක් වන මැණික් කුළුණ සඳහා මුල්ගල් තැබීම අද දිනයේදී සිදු කෙරුණා.

එයට ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාරයක්, මැණික් සායනාගාරයක්, මැණික් වෙළෙඳ කුටි, හෙලිකොප්ටර් අංගනයක්, හෝටල් සංකීර්ණයක්, ජාත්‍යන්තර බැංකු ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතයි.මෙම කුළුණ මහල් 19කින් සමන්විත වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *