මා ආණ්ඩුවට එන්න කැමතියි මාව ගන්න රතන හිමිගෙන් ආණ්ඩුවට පණිවුඩ වැලක්

මා ආණ්ඩුවට එන්න කැමතියි මාව ගන්න රතන හිමිගෙන් ආණ්ඩුවට පණිවුඩ වැලක්

අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් වී ආ පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් ආණ්ඩු පක්ෂයට සහාය දීම සඳහා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා

ඒ බව දන්නවමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පණිවුඩ ගණනාවක් යවා ඇති බවද සදහන්

නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි උනන්දුවක් ආණ්ඩු පක්ෂයට නැති බවද පවසනව

ආණ්ඩුවට තම සහාය ලබා දීමට කැමති බවත් ඒ අනුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් පනවන ලෙසත් ඉල්ලමින් රතන හිමියන් විසින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයාට ලිපියක්ද යවා ඇතත් ඒ ගැනද ආණ්ඩු පක්‍ෂය සැලකිය යුතු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැති බවයි වාර්තා වෙන්නෙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *