කොරෝනා හේතුවෙන් කර්මාන්තශාලා 3ක් වසයි

කොරෝනා හේතුවෙන් කර්මාන්තශාලා 3ක් වසයි

බොරළුගොඩ අපනයන සැකසුම් කලාපයේ පිහිටි කර්මාන්තශාලා 5ක අහඹු ලෙස තෝරාගත් සේවකයින් 31 දෙනෙකු පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලට යොමු කර් තිබෙන අතර ඉන් 20ක් කොරෝනා ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන්ගේ පළමුපෙල ආශ්‍රිතයින් 200ක් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලට යොමු කර තිබෙන අතර ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් බොරළුගොඩ අපනයන සැකසුම් කලාපයේ කර්මාන්තශාලා 3ක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *