අද ඇතැම් ප්‍රදේශවල මි.මි. 75 ඉක්මවූ තද වැසි – අද (18) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

අද ඇතැම් ප්‍රදේශවල මි.මි. 75 ඉක්මවූ තද වැසි – අද (18) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

නැගෙනහිර පලාත, උතුරු මැද පලාත, ඌව පලාත. මධ්‍යම පලාත යන පලාත්වල විටින් විට වැසි ඇතිවන බවටත් උතුරු පලාතේ තරමක් වැසි ඇතිවිය හැකි බවටත් පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය සහ මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්කවලට මි.මී50 ඉක්මවූ තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

එමෙන්ම සබරගමුව පලාත බස්නාහිර පලාත යන පලාත් වලත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්ක වලට සවස 1.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත් වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මි.75 ඉක්මවූ තද වැසිද ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

බස්නාහිර පලාතේ සහ සබරගමුව පලාතේ උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් තිබිය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *