කොරෝනා මරණ තවත් 6 කින් වැඩි වෙයි

කොරෝනා මරණ තවත් 6 කින් වැඩි වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 6 ක් වාර්තා වී ඇත.ඒ සමග මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 270ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

  • කොළඹ 15 පදිංචි 80 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • කොළඹ 03 පදිංචි 63 හැවිරිදි කාන්තාවක්,
  • රත්නපුර පදිංචි 65 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්.
  • දකුණු කළුතර පදිංචි 65 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • මෝදර පදිංචි 75 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • දෙහිවල ප්‍පදිංචි 63 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
    මිය ගිය අයවලුන් අතර වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *