ළමාරක්ෂණ කොමසාරිස්වරයෙකු සහ ලේකම්වරයෙකු වහාම ස්ථාන මාරු කරයි

ළමාරක්ෂණ කොමසාරිස්වරයෙකු සහ ලේකම්වරයෙකු වහාම ස්ථාන මාරු කරයි

අනුරාධපුර අවන්ති දේවී කාන්තා ළමා නිවාසයේ සිදු වූ ලිංගික අඩත්තේට්ටම් ඇතුළු දූෂිත ක්‍රියා පිළිබඳව උතුරුමැද පළාත් සභාවෙන් සිදුකළ විමර්ශනවලට අදාළව උතුරුමැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් උපාලි රාජපක්ෂ සහ උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *