අද ඇතැම් ප්‍රදේශ වලට වැසි – අද (23) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

අද ඇතැම් ප්‍රදේශ වලට වැසි – අද (23) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

ඌව පලාතට සහ නැගෙනහිර පලාතට වැසි ස්වල්පයක් ඇති වන බවත් බස්නාහිර පලාත, සබරගමුව පලාත යන පලාත්වලට මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්ක වලටත් සවස 2.00න් පසුව කිහිප ස්ථානයකට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *