අද උදෑසන හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරන ප්‍රදේශ නම් කරයි

අද උදෑසන හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරන ප්‍රදේශ නම් කරයි

කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ,

  • 659 – අටුලුගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 659 ඊ – අටුලුගම බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 660 ඒ – එපිටමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 659 ඩි – ගල්ගෙමන්ඩිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 657 ඒ – කොළමැදිරිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 660 – බමුණුමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 659 බී – කොරවෙල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 660 – බමුණුමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම,
  • 659 ඊ – බෝගහවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම,

යන ග්‍රාමසේවා වසම් වලද රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැළියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මොරගල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ද මෙතෙක් යොදා තිබූ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය හෙට උදෑසන 5.00 සිට ඉවත් කරන බව යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා නිවේදනය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *