ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති මහේල ජයවර්ධන?

ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති මහේල ජයවර්ධන?

ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ලෙස කටයුතු කල අසන්ත ද මෙල් මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමත් සමග එම ධුරය හිටපු ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන මහතාල ලබා දී ඇති බවට පලවන ප්‍රචාරයන් සත්‍ය ඒවා නොවන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *