ගුවන් යානා තාක්ෂණයත් පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරයි

ගුවන් යානා තාක්ෂණයත් පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරයි

දිවයිනේ සියලු පාසල් වල ගුවන් සමාජ පිහිටුවීමට පියවර ගෙන තිබුනා

එහි අරමුණ වී ඇත්තෙ ගුවන් තාක්ෂණය පාසල් ළමුන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සමග ඒකාබද්ධව ඒ සදහා ඉදිරි පියවර ගන්නා බවයි සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසා සිටියා

රත්මලාන ගුවන්තොටුපල පරිශ්‍රයේ පැවති කොළඹ පියසැරි සංගමයේ උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග පැවසුවේ පාසල් ගුවන් සමාජ බිහිකිරීමෙන් ගුවන් තාක්ෂණය පිළිබඳව දරුවන් උනන්දු කල හැකි බවත්, එය ඉදිරියේදී පාසල් විෂය ධාරාවට ඇතුලත් කල හැකි බවය

ඒ සඳහා කඩිනමින් පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කලාය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *