ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපති බලයෙන් පහ කරයි

ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපති බලයෙන් පහ කරයි

තලවකැලේ, ලිඳුල සභාපති අශෝක සේපාල මහතාට එරෙහිව එම සභාවේම මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබීම හේතුවෙන් එම පැමිණිල්ලට අනුව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් එක් පුද්ගල කොමිසම් සභාවක් පත්කළ අතර එම වාර්තාවට අනුව සභාපතිවරයා නගර සභා ආඥා පනතට පටහැනිව කටයුතු කර ඇති බවට අනාවරණය වී ඇත.

ඒ අනුව පසුගිය 29 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තලවකැලේ, ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා එම ධුරයෙන් පහ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *