හිටපු කථානායක වි.ජේ.මු. ට කොරෝනා

හිටපු කථානායක වි.ජේ.මු. ට කොරෝනා

හිටපු කථානායකවරයෙක් වන වි.ජේ.මු. ලොකුබණ්ඩාර මහතාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්තා වනවා.මේ වන විට ඔහු ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලට යොමු වී තිබෙන බවද සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *