ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට කොරෝනා එන්නත් කෝටි 1.8ක් ඇණවුම් කරයි

ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට කොරෝනා එන්නත් කෝටි 1.8ක් ඇණවුම් කරයි

ඉන්දියාවේ සේරම් සමාගමෙන් කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 18ක් රජය ඖෂද නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඇනවුම් කර තිබෙනවා

රාජය ඇමති චන්න ජයසුමන මහතා පවසන්නේ එසේ ඇණවුම් කර ඇත්තේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත බව

මාර්තු මස සිට මෙම එනන්ත අවුරුදු 60න් ඉහල ජනතාවටත් අවුරුදු 30ත් 60ත් අතර ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවද සදහන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *