කළු ගගේ වැලි ගොඩ දැමීමට යලිත් අවසර ලබා දෙයි

කළු ගගේ වැලි ගොඩ දැමීමට යලිත් අවසර ලබා දෙයි

කළු ගඟ ආශ්‍රිතව නැවත වැලි ගොඩ දැමීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා ඒ කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්ව

ඊයේ දිනයේ පරිසර අමාත්‍යංශයේ පැවති රැස්වීමකින් අනතුරුව මෙම තීරනය ගෙන තිබුනා

නිවසකට එක් බලපත්‍රයක් පමනක් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති අතර එම පවුලට වැලි ගොඩ දැමිය හැක්කේ සතියකට දින 04ක් පමනයි

එමෙන්ම දිනකට ගොඩ දැමිය හැකි කියුබ් ප්‍රමානය 03ක් ලෙසද සදහන්

ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසා සිටියේ මාස තුනක් ගත වූ පසු මෙම තීරණය නැවත සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතව බව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *