කොරෝනා ආසාදනය වී නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා මෙලොව හැර යයි

කොරෝනා ආසාදනය වී නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා මෙලොව හැර යයි

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී සිටි වෛදය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා භාවවප්‍රත්ව වීතිබෙනවා

ඒ මහතාට රෝගී තත්වය උත්සන්න වීම නිසා අයි. ඩී. එච්. රෝහලේ දැඩි සතකාර ඒකකයට ඇතුලත් කර සිටියදී ඒ මහතා මියගොස් තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *