පෙම්වතියන්ගේ විස්තර සපයනු නොලැබේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි

පෙම්වතියන්ගේ විස්තර සපයනු නොලැබේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි

පෙම්වතියන් සම්බන්දයෙන් තොරතුරු සපයන් නැති බව සයිප්‍රසයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා

ෆේස්බුක් ගිනුමේ සටහනක් තබමින් කාර්යාලය නිවේදනය කරන්නේ පෙම්වතියන් ගැන විමසා කාර්යාලයට ඇමතුම් නොගන්නා ලෙස

මෙම තීරනය ගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට යන මී ලග ගුවන් යානයේ තම පෙම්වතිය ලියාපදින්චි වී ඇත්දැයි නිතරම විමසන නිසා බවද සදහන්

ඔවුන් පෞද්ගලික ගැටලු පෞද්ගලික මට්ටමින් විසදාගත යුතු බවද එම කාර්යාලය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *