හිමිනමක් සිංහලේ කොඩිය ඔසවන්න එයි දළදා මාලිගාවෙ උනුසුම් තත්වයක්

හිමිනමක් සිංහලේ කොඩිය ඔසවන්න එයි දළදා මාලිගාවෙ උනුසුම් තත්වයක්

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගව ඉදිරියේ අද පෙරවරුවේ සිංහලේ ජාතික කොඩිය බව පවසමින් කොඩියක් එසවීමට භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් උත්සහ ක්‍රීමත් සමග එහි උනුසුම් තත්වවයක් ඇති වී තිබෙනවා

පොලීසිය විසින් එයට අදිකරනයෙන් වාරන නියෝගයක්ද ලනා ගෙන තිබෙනවා

ඉන් අනතුරුව එම කොඩිය දළදා හිමියන්ට පූජා කිරීමට අදාල හිමියන්ට අවසර ලබා දී තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *