අත්‍යවශ්‍ය භණ්ඩ 27ක මිල අඩු කෙර් නව මිල ලයිස්තුව මෙන්න

අත්‍යවශ්‍ය භණ්ඩ 27ක මිල අඩු කෙර් නව මිල ලයිස්තුව මෙන්න

අත්යවශ්ය භාන්ඩ වර්ග 27ක මිල එලබෙන සදුදා දිනයේ සිට පහත දැමීමට රජය විසින් තීරනය කර තිබෙනවා
වෙළද ඇමති බන්දුල ගුණවර්දන මහතා සදහන් කරන්නේ මෙම නව මිල ගනන් මාස තුනක කාලයක් සදහා ක්‍රියාත්මක වන බව
වෙළ්ද අමාත්යංශය මාධය හමුවකදී ඔහු කියා සිටියේමෙම අඩු මිලට භාණ්ඩ සතොස සමූපකාර සහ කියුෂොප් වලින් මිලදී ගත හැකි බවද සදහන්
එලෙස පහත දමන ලද භාණ්ඩ මිල ගනන් මෙසේ

              (නව මිළ )     (පෑවති මිළ )                            

01- වියලි මිරිස් කිලොවක මිල රු: 495 රු:550
02-ටින් මාලි දේශීය ග්‍රෑම් 425 රු:220 රු:240
03-ටින් මාලි ආනයනික ග්‍රෑම් 425 රු:265 රු:280
04-හාල්මැස්සන් තායි කිලොවක මිල රු:545 රු:700
05-කුකුල් මස සම සහිත රු:400 රු:430
06-ලුණු කැට කිලොවක මිල රු:43 රු:55
07-කිරි පිටි ග්‍රෑම් 400ක මිල රු:355 රු:380
08-සෝයා තෙල් මිලිලීටර් 500ක මිල රු:310 රු:470
09-රෙදි සොදන සබන් ග්‍රෑම් 115 රු:43 රු:53
10-රෙදි සොදන සබන් ග්‍රෑම් 650 රු:260 රු:325
11-සුවද සබන් ග්‍රෑම් 100 රු:56 රු:63
12-දෑත් සොදන දියර මිලිලීටර් 100 රු:250 රු:350
13-මික ආවරණ එස්.එල්. එස් සහතිකය ලත් රු:14 රු:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *