රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස මෙන්න

රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස මෙන්න

ලෝක වෙළදපලේ රන් මිල පහළ වැටී තිබෙනවා

ඒ අනූව ලෝක වෙළද පලේ රන් අවුන්සයක මිල 2.44% කින් පහත වැටී තිබෙනවා

ගෙවුනු දින 30 තුළදී රන් අවුන්සයක මිල 4.56% කින් පහත වැටුනා

මේ වන විට රන් අවුන්සයක මිල ලෝක වෙළද පලේ පවතින්නේ ඩොලර් 1790.33ක් ලෙසටයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *