නියමිත මොහොතේ චීනය අත දමයි.. ඉන්දියාවේ ඩොලර් මිලියන 400ය පිටවෙන්නත් පෙර චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1500ක් ලංකාවට

නියමිත මොහොතේ චීනය අත දමයි.. ඉන්දියාවේ ඩොලර් මිලියන 400ය පිටවෙන්නත් පෙර චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1500ක් ලංකාවට

චීන මහ බැංකුව වෙතින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත ඩොලර් මිලියන 1500ක ණය පහසුකමක් ලබා දීමට තීරනය කර තිබෙනවා

මෙරට ඇති වී තිබෙන විදේශ සංචිත හිගය කලමනා කරනය කර ගැනීම සදහා කෙටි කාලීන ගෙවීම් පහසුකම් යටතේ මෙම ණය මුදල ලබා දීමට නියමිතයි

ඉන්දියාවෙන් කෙටිකාලීන ගෙවීම් පදනම් මත ලබාගත් ඩොලර් මිලියන 400ක මුදල අද රජය විසින් ඉන්දියාවට කටයුතු කර තිබෙනව

ඒ තත්වය මත ඇති වූ විදෙස් මුදල් හිගය වෙනුවෙන් චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1500ක මුදලක් ලැබීමත් සමග සමනය වේ

නැගෙනහිර පර්යන්තය සියයට 49ක් සදහා යෝජනා වී තිබූ මුදල ඩොලර් මිලියන 700ක් පමන වන බවද සදහන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *