සරාගී නිළි Chulakshi Ranathunga ගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට

සරාගී නිළි Chulakshi Ranathunga ගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට

Chulakshi Ranathunga කියන්නේ රංගනයෙන් වගේම නිරූපනයෙනුත් ජනතාව අතරට ගිය මෙරට සිටින සුරූපීම නිළියක්

ඉතින් ඇය සතියෙන් සතියට අළ්ත් දෙයක් කරන්න උත්සහ කරනවා

ඒ විදිහට අළුතින්ම අන්තර්ජාලයට එක්කල චායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ

මේ චායා රූප වලට ඉහළ ප්‍රෙතිචාරත් ලැබිලා තිබුනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *