කොරෝනා එන්නත දෙන්න අල්ලස් ගත් රාඅජ්‍ය සේවකයාට වැඩ වරදී

කොරෝනා එන්නත දෙන්න අල්ලස් ගත් රාඅජ්‍ය සේවකයාට වැඩ වරදී

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයක, කාර්යාල කාර්ය සහයකයෙකු කොරෝනා එන්නත් ලබාදීම සඳහා රුපියල් දහසක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගැනීම හේතුවෙන් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.අත් අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔහු අත මුදල්ද තිබී ඇති බවටද සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *