පුරාවිද්‍යාව පුහුණුවට මධ්‍යස්ථාන දෙකක්

පුරාවිද්‍යාව පුහුණුවට මධ්‍යස්ථාන දෙකක්

මෙරට පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන කිහිපයක්ම පුරා විද්‍යා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ලෙස නම් කිරීමට කටයුතු කරගෙන යන බවත් මේ වන විටත් රජගල සහ රිදී විහාරය පුරාවිද්‍යාත්මක පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ලෙස නම් කර ඇති බවත් පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුර මනතුංග මහතා සඳහන් කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *