සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියනයක් අද දිවයිනට

සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියනයක් අද දිවයිනට

අද දිනයේදී මෙරටට ලැබෙන සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ දාසයෙන් (16) මාත්‍රා මිලියනයක් රැගත් ගුවන් යානය දිවයිනට පැමින ඇතිබව වාර්තා වනවා

ඒ අනූව මෙරටට ලැබුන සයිනොෆාම් එන්නත් ගණන කෝටිය ඉක්මවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *