අන්තර්ජාලයෙන් ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් පෙත්සම් ගසයි

අන්තර්ජාලයෙන් ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් පෙත්සම් ගසයි

අද දිනයේ සිට වැටුප් විශමතා ගැටලුව විසඳීමට රජයට බල කරමින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පෙත්සමක් අත්සන් කිරීම ආරම්භ කරන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

මෙම ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු ලැබෙන තෙක් මෙම වෘත්තීමය ක්‍රියාමාර්ගය පවත්වාගෙන යන බවටත් රජයෙන් ඉක්මන් පිලිතුරක් අපේක්ෂා කරන බවත් තම සංගමයටද මෙම වෘත්තීමය ක්‍රියාමාර්ගය ඉක්මනින් අවසන් වනු දැකීම අවශ්‍ය බවත් ඔහු මාධ්‍යයට සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *