ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දමයි

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දමයි

ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ මිල හා සමානව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමද තම ගෑස් සිලින්ඩර මිල ඉහළ නැංවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.ඒ සඳහා මේ වන විට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන්ද ලිඛිත ඉල්ලීමක්ද කර ඇති බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සඳහන් කලා.

එම ඉල්ලීමට ඉඩ දීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට සිදුවන බවත් එසේ නොකලහොත් මෙරට වෙළඳපලේ පවතින්නේ ගෑස් සමාගම් දෙකක් බැවින් ලාෆ් සමාගම විසින් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට එරෙහිව නඩු මගට යාමට බොහෝ සෙයින් ඉඩ ඇති බවත් වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *