අතවශ නොවන භාණ්ඩ ආනයනය නවත්වන්නැයි මහ බැංකුව දැනුම් දෙයි

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ගෙන්වීම නතරකළ යුතුබව ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් යෝජනා කර ඇතිබව මුදල් රාජ‍ය්‍ය අමාත‍ය්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා සදහන් කලා පවතින තත්වය පාලනය කර ගැණීමට වෙනත් උපක්‍රම බාවිතයට රජය යෝමුවීමට ඉඩ ඇති බවද ඔහු සදහ්න් කලා දැනට ආනයනය නතරකර ඇති භාණ්ඩ වලට අමතරව වෙනත් කිසිම භාණ්ඩයක් ආනයනය

Read More