විරෝධතා සහ රැස්වීම් නැවත දැනුම්දෙන තුරු තහනම් පොලිසියෙන් රටටම නිවේදනයක්

ජනතාව වැඩිවශයෙන් එක් වන උද්ඝෝෂණ හා රැස්වීම් නැවත දැනුම් දෙන තුරු තහනම් කර තිබෙනවා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කරන්නේ මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් වෛරසය පැතිරයාමේ දැඩි අවධානමක් ඇති බව එම නිසා උද්ඝෝෂණ හා රැස්වීම් නැවත දැනුම් දෙනතුරු සිදු නොකළ යුතු බවයි පොලිසිය විසින් මහ ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ සෞඛ්‍ය සේවා

Read More