කොළඹ – අවිස්සාවේල්ල බස් සේවා කලුඅග්ගලට සීමා වේ

අවිස්සවේල්ල සහ කොස්ගම පොලිස් බල ප්‍රදේශ හුදෙකලා කිරීම හේතුවෙන් කොළඹ – අවිස්සාවේල්ල බස් සේවාවන් කලුඅග්ගල නගරය දක්වා සීමා කිර ඇති බව පොලීසිය නිවේදනය කලා හයිලෙවල් මාර්ගය හරහා අවිස්සාවේල්ල දෙසටත් ලෝලෙවල් මාර්ගය හරහා අවිස්සාවේල්ල දෙසටත් පාදුක්ක – අවිස්සාවේල්ල බස් සේවාවලත් ගමන් අවසානය කලුඅග්ගල නගරය බව පොලීසිය සඳහන් කලා.

Read More