ශ්‍රිලංකා ආයෝජන මණ්ඩල සභාපති සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ප්‍රසිද්ධ ජෝන් කීල්ස් සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් මෙන්ම දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයෙක් වන සුසන්ත රත්නායක මහතා බොඉ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.ගෝඨාභය ආජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති දුරයට පත් වීමෙන් අනතුරුව ඒ මහතා බොඉ සභාපතිදුරයට පත් කල අතර ඒ මහතා බොඉ සභාපති ධුරය භාරගෙන තිබුණේ සවරක කාලයක් සඳහා පමණි. මේ වන විට ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ

Read More