ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

අයදුම්කරුවන් 326,264ක් පෙනී සිටි 2020 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙන බව වාර්තා වනවා. දරුවාගේ ප්‍රතිඵලය බලන්න >>> http://www.results.exams.gov.lk/viewresultsforexam.htm;jsessionid=CE110762A1E73CF884BBE744B4598041?lang=si

Read More